🚩ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เดินทางเข้าพบ ท่านคำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา ณ ห้องว่าการปกครองเมืองหงสา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินงบประมาณแด่คณะเฉพาะกิจฯ ขั้นเมือง เป็นเงินมูลค่า 15,000,000 กีบ (ประมาณ 52,000 บาท) เพื่อการเพิ่มทวีมาตรการ สกัดกั้น ควบคุม และต้านการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น งบประมาณในการเคลื่อนไหว ตรวจตรา และจัดตั้งจุดตรวจต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้า-ออก ภายในเมืองหงสา และงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ชุด PPE ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Covid-19

—————————————————

🚩ข่าวที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้นำน้ำดื่ม กาแฟ ขนม เครื่องใช้สำนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในด้านการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดน่านมีมาตรการในการคัดกรองที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

มีนายมงคล แปงแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้น้ำดื่ม กาแฟ ขนม เครื่องใช้สำนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น ด้วยเช่นกัน

โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนของจังหวัดน่าน มีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และมีกำลังใจที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

—————————————————

🚩ข่าวที่ 3  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตามคำสั่งของจังหวัดน่าน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจากนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นประธานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยในที่ประชุม มีวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน

ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โดยการจัดทำแผนงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป