น่าน เปิดใช้ระบบ “น่านปลอดภัย” และออกคำสั่งฉบับใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค.นี้

ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

 

พร้อมเปิดใช้ระบบ “น่านปลอดภัย” สแกน QR Code ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน และออกคำสั่งฉบับใหม่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน และเรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยมีเนื้อสำคัญ สรุปพอสังเขปดังนี้

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 16 / 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน กรอกข้อมูลผ่านระบบ “น่าน ปลอดภัย” ผ่านทาง QR Code หรือ http://101.51.127.80:5555 หากระบบไม่สามารถดําเนินการได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานตัว “น่านปลอดภัย” เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ และให้ไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี รวม 15 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลดของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่นโดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย


ยกเว้นได้รับวัคซีน Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine Janssen หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จํานวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ตื่นขึ้น เป็นต้นให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 17 / 2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน ดําเนินการ คัดกรองและประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พนักงานหรือแรงงานรายบุคคลก่อนเข้าสถานที่ โดยจัดให้มีจุดคัดกรองแยกจําเพาะ กรณีพนักงานหรือแรงงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น หรือเหนื่อยหอบ เป็นต้น ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที กรณีพนักงานหรือแรงงาน มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเข้าพื้นที่ จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 15 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลดของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่น และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านทราบทันที เพื่อให้ได้รับการกํากับติดตามและดูแลจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ระหว่างกักกันตัวต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้น ได้รับวัคซีนครบตามที่แจ้งในคำสั่ง ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผืนขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที จัดสถานที่ในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน สถานที่ปฏิบัติงานและบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามมาตราการป้องและควบคุมโรคฯ จัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานหรือแรงงานให้มีการเหลื่อมเวลาพัก ที่ครอบคลุม ทั้งเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันและการพักระหว่างปฏิบัติงาน หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการหรือ แคมป์คนงาน ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที ให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว 1 – 3 วัน หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อเพื่อทําความสะอาด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 18 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้แจ้งการเตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ระยะที่ 2 หากพบมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวในโรงพยาบาลหลัก เกิน 50 เตียง ซึ่งปัจจุบัน ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 64 พบผู้ป่วยสะสมในจังหวัดน่าน (ตั้งแต่เมษายน 2564) จำนวน 162 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 24 ราย