ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่อำเภอบ้านหลวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ที่โรงเรียนบ้านหลวง

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน มีนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะครู นักเรียน สมาชิกกลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

ให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงกบและการขยายพันธุ์กบในบ่อ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ การคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ของกบที่จะนำไปขยายพันธุ์ การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์

เพื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ และการเตรียมบ่อให้กบได้ผสมพันธุ์และวางไข่เพื่อการขยายพันธุ์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปปฎิบัติ ภายใต้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

นอกจากนี้ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ยังได้สนับสนุนพ่อพันธุ์กบ จำนวน 12 ตัว และแม่พันธุ์กบ จำนวน 8 ตัว ให้โรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน นำไปเลี้ยงเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง

เพื่อเป็นการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน ที่ได้ดำเนินงานการจัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง”เศรษฐกิจพอเพียง” และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

นอกจากนี้เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฎิบัติ เพื่อขยายเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย