น่าน-เทศบาลเมืองน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และตรวจสอบประตูระบายน้ำเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สั่งการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหา


น้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมือง กรณีมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จุดติดตั้ง ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์
ถนนมะโน ใกล้กับโรงเรียนสตรีน่าน จำนวน 2 เครื่อง และบริเวณถนนเทศบาลดำริห์ ทางเข้าชุมชนบ้าน
น้ำล้อม ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อีก 1 เครื่อง สั่งการให้กองช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ปากคลองเจ้าฟ้า บ้านพวงพยอม เพื่อให้มีความพร้อมในการระบายน้ำ กรณีมีฝนตกหนักในตัวเมืองเกินกว่า 150 มิลลิเมตร และมีน้ำหนุนจากลำห้วย


เจ้าฟ้า และลำห้วยสมุนไหล เข้าเมืองในปริมาณมาก เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ดั่งกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตร จำนวน 3 เครื่อง สนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ตรวจสอบประตูระบายน้ำ ทั้ง 13 จุด

ในแนวพนังกั้นน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วมจากเหนือจรดใต้ ซึ่งมีระยะความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ เนื่องจากว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังตัวเมืองน่านและจะระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจไม่ทัน อาจทำให้เกิดความเสียหาย


“จังหวัดน่าน เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาแล้ว เมื่อ พ.ศ.2549 ปี พ.ศ.2554
และปี พ.ศ.2561 โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำหลากและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ” นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าว

เทศบาลเมืองน่าน