เทศบาลเมืองน่าน เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกเทศบาลเมืองน่าน

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกครบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบอำนาจให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่านครั้งแรก ประจำปี 2564


ก่อนที่เข้าประชุม มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมกันนี้ ได้มีการเสนอชื่อ ผู้ที่จะมาเป็นประธานสภา ซึ่งในที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อ ผู้ที่จะมาเป็นประธานสภาเทศบาล โดยมี ผู้เสนอชื่อจำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิจิตร ไชยมงคล 2. นายกฤษ มานะผดุงกุล ผลการลงคะแนนการเลือกตั้ง โดยนายวิจิตร ไชยมงคล ได้รับคะแนน จำนวน 15 เสียง

ส่วนนายนายกฤษ มานะผดุงกุล คะแนนเสียง จำนวน 3 คะแนน
ซึ่ง นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ทำการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร ไชยมงคล เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน

และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายศิริรัตน์ มณเฑียร เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน และตามมติที่ประชุมเห็นต่างเห็นชอบ คัดเลือก นางทัศนีย์ นันทสว่าง เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองน่าน ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติให้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีฯ แถลงนโยบายต่อสภา ต่อไป

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน          นสพ.น่านนิวส์ รายงาน