ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่อำเภอบ้านหลวง เพื่อเสริมองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านหลวงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และคณะฯ

ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนและกลุ่มหมู่บ้านในโครงการชีววิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามและเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน ที่มีการนำพันธุ์ปลาน้ำจืดมาเลี้ยงในบ่อก่อนหน้านี้ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ในการเสริมองค์ความรู้ เรื่องของการดูแลน้ำในบ่อเลื้ยงปลา สูตรอาหารปลา และการให้อาหารปลาที่ถูกหลักการ โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน และครูโรงเรียนบ้านหลวง

ที่ดูแลโครงการฯร่วมรับฟัง ซึ่งการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน ถือเป็นกิจกรรมหลัก ที่ได้ดำเนินการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่จะได้จัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง

มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังสามารถนําไปประยุกต์ปฎิบัติ เพื่อขยายเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย