ผบช.ภ.5 มอบลูกอมเลิกบุหรี่ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2564

เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2564
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ โดยได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ มาตั้งแต่เดือน ต.ค.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ ตลอดจนการจัดสถานที่ในบริเวณสถานีตำรวจให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ป้ายสถานที่ราชการห้ามสูบบุหรี่

และเชิญบุคลากรทางด้านแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และการจัดคอร์สเลิกบุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลดารารัศมี ในการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการตำรวจที่สูบบุหรี่จากการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และจะได้จัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า commit to quit และ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำขวัญว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ ” นั้น ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้รณรงค์เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด ตลอดจนประชาชนที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง และลดความเสี่ยงจากความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการมอบลูกอมเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีส่วนผสมจากชาหญ้าดอกขาว ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากมีสาร Nitrate ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ประสาทการรับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่รับรู้รสชาติใดๆ จึงไม่รู้สึกอยากบุหรี่ และยังช่วยลดผลข้างเคียงจากการเลิกสูบบุหรี่ เช่น อาการกระวนกระวาย สมาธิแปรปรวน ลงได้