ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอนุมัติให้ 346 โรงเรียนในจังหวัดน่านเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ เช่นเดียวกับตลาดนัด และ ถนนคนเดิน

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน โดยล่าสุด จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สะสม 121 คน รักษาหายและ ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วยังคงเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีก 9 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักอยู่ไอซียู 1 คน ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 2-91 ปี ผู้ป่วยหญิงมากกว่าผู้ป่วยชาย โดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนจากจังหวัดที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุดยังคงเดินมาเดินทางมาในจังหวัดน่าน จากกรุงเทพฯ มากที่สุด และเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองน่านมากที่สุด และเป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะนี้มีคนตกงานเดินทางเข้าพื้นที่หรือกลับภูมิลำเนามากขึ้น


สำหรับจุดตรวจจุดสกัดทั้ง 7 จุดยังคงเข้มงวดคัดกรอง ใน 3 กลุ่ม คือแบ่งพื้นที่เป็น 3 ระดับพื้นที่เข้มงวดสูงสุด 4 จังหวัดเป็นที่เข้มงวด 17 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม 55 จังหวัด จากการเก็บข้อมูลด่านต่างๆมีรถยนต์เข้าพื้นที่สะสมกว่า 330,000 คัน รถบรรทุกน้ำมันกว่าพันคันและรถขนส่งสินค้าดีกว่าหมื่นคัน มีคนเดินทางเข้ากว่า 570,000 คน ขณะที่ขาออกมีรถออกไปกว่า 250,000 บาท ผื่นคัน และมีคนเดินทางออกกว่า 430,000 คน
สำหรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร พืชผลที่ออกมาในระยะนี้คือลิ้นจี่และมะม่วง สำหรับลิ้นจี่ใกล้หมดฤดูกาลแล้ว ขณะที่มะม่วงยังมีผลผลิตอีกจำนวนมาก ส่งผลให้พืชผลมีราคาตกต่ำ ได้มีการออกใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบการมารับซื้อในพื้นที่ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ สนับสนุนผู้ประกอบการให้ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในระยะ 300 กิโลเมตร โดยจะสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการกิโลกรัมละ 3 บาทและให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคานำตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท


ที่ประชุมมีมติ ให้เปิดตลาดได้ในตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปทั้งตลาดสดและถนนคนเดิน โดยจะต้อง ปฏิบัติการตามหลัก New Normal อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ตลาด จะต้องมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว เพื่อควบคุม ให้เป็นไปตามมาตรการ New Normal ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid ขณะที่ถนนคนเดินจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเปิดตลาด และให้นายอำเภอเป็นผู้ประเมิน และพิจารณาอนุญาต หากตรวจประเมินพบไม่ปฏิบัติตามาตรการ จังหวัดสามารถแจ้งปิดได้ หากเกิดความเสียหาย ผู้จัดต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด


ด้านการท่องเที่ยว ภาคส่วนธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม เพื่อสำรวจความต้องการ ฉีดวัคซีน เบื้องต้นจากการประเมินผู้ที่ทำงานเสี่ยงและสัมผัสกับคนจำนวนมาก ชุดแรกประมาณ 220 คน นอกจากนี้ยังมีการเสนอ “น่าน tourism model” สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวกรณีฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม โดยที่ประชุมได้ให้ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านไปหารือกับผู้ประกอบการอีกครั้งถึงมาตรการในการดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะกลับมา ทั้งสามด้าน
ด้านการศึกษา ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ สถานศึกษา 346 แห่ง ที่มีความพร้อม และได้ยื่นเรื่องขอมายังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อขอเปิดทำการเรียนการสอน โดยจะต้องมีการประเมิน Thai Stop covid Plus จัดรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ไม่ให้เด็กสัมผัสกัน รักษามาตรการอย่างเคร่งครัดโดยที่ประชุมและอนุมัติให้โรงเรียนเหล่านั้นที่มีความพร้อมสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ส่วนที่เหลือ จะดำเนินการ เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยในส่วนของจังหวัดน่านมี บุคลากรทางการศึกษากว่า 7,000 คนและมีเด็กนักเรียนนักศึกษากว่า 80,000 คน The บุคลากรครูได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีน 250 dose พิจารณาจาก ครูที่มีความเสี่ยง เช่น ครูที่อยู่ในประจำและพักนอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ นักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
รัฐบาลกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เหลือกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวัน Click off วัคซีนที่จะมานั้นเป็นวัคซีน astra zeneca ฉีดในกลุ่มเป้าหมาย บุคลกรทางการแพทย์ อสม.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และ ประชาชนทั่วไป ที่ประชุมได้มีการหยิบยก เตรียมใช้ Application “น่านปลอดภัย” สแกน QR Code สำหรับทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านซึ่งจะ สามารถติดตามตัว ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เพื่อ ติดตามกรณีที่เกิดการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยทีมงานจะไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเริ่มทดลองใช้เร็วๆนี้