ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดทำโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ

จัดทำโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน ซึ่งในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ การเตรียมบ่อ หลักการเลี้ยงปลา การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะเลี้ยง การลำเลียงพันธุ์ปลา

การดูแลน้ำในบ่อเลื้ยงปลา สูตรอาหารปลา และการให้อาหารปลา เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปปฎิบัติ ภายใต้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป นอกจากนี้ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ยังได้สนับสนุนพันธุ์ปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลานิล ปลากดเหลือง และปลาหมอชุมพร ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน เพื่อนำไปเลี้ยงในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จำนวน 7 บ่อ เพื่อเป็นการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสวดพืชผลเกษตร จังหวัดน่าน ที่จะได้จัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

นอกจากนั้นสมาชิกในกลุ่มยังสามารถนําไปประยุกต์ปฎิบัติ เพื่อขยายเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย