คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน ประชุมพิจารณา แผนงานโครงการ ที่หน่วยงานต่างๆยื่นขอ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ยื่นขอไป 162 โครงการ มูลค่ากว่า พันล้านบาท ขณะที่จังหวัดได้รับการจัดสรรกว่า 550 ล้านบาท

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น :

ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท กรอบวงเงินของจังหวัดน่านนจำนวน กว่า 550 ล้านบาท และต้องนำเสนอแผนงานโครงการไปยังส่วนกลาง การประชุมดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ ก.บ.จ.ในการให้ความเห็นของโครงการ
โดยจังหวัดน่านนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มามอบนโยบายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และได้มีการประสานให้หน่วยงานราชการต่างๆ

จัดส่งโครงการภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ล่าสุดในงานต่างๆได้ยื่นเสนอขอ จำนวน 162 โครงการ งบประมาณกว่า 1,050 ล้านบาท เป็นโครงการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว บริการและการค้ากว่า 26 ล้าน โครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรกว่า 95 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนกว่า 925 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน กว่า 4 ล้าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องกลั่นกรองให้เหลือ 550,480,972 บาท ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ


โดยหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมยื่นเบิกจ่ายภายใน 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายและเกิดการลงทุนภาครัฐ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน          กองบรรณาธิการน่านนิวส์รายงาน