บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดู่ไต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายสรรเพชญ์ ปุละ เป็นประธานกรรมการ โดยมีนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน

ได้แก่ 1.ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินกิจการของวิทยาลัย 2.จัดหาทุน ระดมทุน เพื่อเป็นเงินรายได้ของวิทยาลัย 3.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือองค์กร รวมทั้งกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 4.งานอื่นๆ

ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดังกล่าว ถือว่าเป็นพันธกิจเพื่อคนน่าน ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป