น่าน-แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7

น่านออกประกาศเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน กักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สำหรับพื้นที่อื่น สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

จากปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งพบผู้ป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากอันทำให้เกิดการสัมผัสใกล้ชิดกัน จึงเกิดการแพร่กระจาย เชื้อและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) ดังนี้

1.ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนดำเนินการ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า ออก พื้นที่ จังหวัดน่าน A01 กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง เข้า-ออกพื้นที่ จังหวัดน่าน A02 กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

-กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
-กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงาน ตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง
-กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชนให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมิน ตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน
-ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
-ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
-แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน
-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเต็มขีด ความสามารถ ตามหลัก D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (T-Testing) และใช้แอปพลิเคชั่น (A-Application) ไทยชนะ และหมอชนะ
-เฝ้าระวังตนเอง กรณีมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและ จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน จะต้องกักกัน ตัวเองอยู่ ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแล ของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 14 วัน ยกเว้น ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบ จำนวน 2 เข็ม และแสดงเอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
3.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเหนือจากข้อ 2 จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
-ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทันที
-รายงานตัวทุก 7 วัน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4.กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านและจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันตามข้อ 2 หากมีเหตุผล ความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง (14 วัน) ให้ติดต่อ สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบ ระยะเวลา และกรณีต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ตามข้อ 3 หากมีเหตุผลความจำเป็นจะต้อง เดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (14 วัน) ให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ

5.กรณีมีเหตุความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่านพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน