บริษัท ไฟฟ้าหงสา ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา ที่เดินทางมาทัศนศึกษา-ดูงาน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 39 คน

นำโดยนายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในที่ประชุมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เป็นประธานการประชุม พร้อมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการเดินทางมาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้

เพื่อได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาร่วมกันโดยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ได้จริงและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร(การแปรรูป)

เพื่อนำไปสู่แนวทางการร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา น่าน กับโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ที่ต้องการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในโรงเรียน ในเรื่องของโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป ซึ่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด

ที่จะดำเนินโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีบันทึกความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากรและงบประมาณ

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนของอำเภอเชียงกลาง ต่อไป