น่าน -ขอขึ้นทะเบียน เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI

จังหวัดน่านขอขึ้นทะเบียน “เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ล่าสุดประชุมคณะกรรมการ ภายหลังทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่แล้ว

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน  ทั้งนี้จากการที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านได้ขับเคลื่อนสินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน เพื่อให้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ   2564 เพื่อเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ผลิตเสริมสร้างและรักษาภาพพจน์ในสินค้า

ป้องกันการนำชื่อเสียงของเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านไปแอบอ้างโดยทุจริตเพื่อหาประโยชน์ เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคระดับประเทศและระดับสากลต่อไป โดยได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งได้เข้าไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ ในพื้นที่หมู่บ้านบ่อหลวง หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พร้อมทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่แล้ว

ซึ่ง “เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน” หมายถึง ผลึกเกลือ เกลือป่นและดอกเกลือที่ได้จากการนำน้ำใต้ดินมาผ่านการต้มด้วยฟืนและเตาดินภูเขา เกลือมีลักษณะขาวนวล สะอาด บริสุทธิ์ เนื้อละเอียด ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดี รสชาติเค็มกลมกล่อม โดยการตรวจพินิจ มีโรงต้มเกลือในพื้นที่ มีความชื้นไม่เกิน 6% ไม่มีสารประกอบของไอโอดีน  ทั้งนี้จากการตรวจวิเคราะห์ เกลือภูเขาบ่อเกลือน่านเป็นเกลือมีคุณภาพชั้นที่ 1 เป็นสินค้าภูมิปัญญา ที่ผูกพันชีวิตของประชาชนชาวน่านมายาวนานในประวัติศาสตร์  สะอาดกว่าเกลือสมุทร และเหมาะสมกับการบริโภค

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะยื่นคำขอเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประจำถิ่น และยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก สำหรับจังหวัดน่านมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว 2 ชนิดคือ ส้มสีทองน่าน และญอกมละบริน่าน เมื่อปี 2559 และหากเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านได้รับอนุญาตก็จะเป็นสินค้าชนิดที่ 3

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กองบรรณาธิการน่านนิวส์ รายงาน