รับมอบและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ ลานบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรับมอบ และปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 200 ถัง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2564

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านและโรงเรียน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

โดยมีสิ่งของที่บริจาค ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 2,000 สิตร จำนวน 200 ถัง ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพื่อใช้เป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน จำนวน 166 ถัง และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 34 ถัง กล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพซึ่งบรรจุแบบสูญญากาศสู้ภัยโควิด 19 จำนวน 200 กล่อง ให้กับราษฎรหรือนักศึกษาที่ยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 200 ชุด

โดยมีมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน  ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมดำเนินการ ซึ่งได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ในการขนส่งถังน้ำและกล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพดังกล่าว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 11อำเภอ 36 ตำบล 131หมู่บ้าน ต่อไป