น่าน-จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล  โดยปีนี้ทางจังหวัดน่าน ได้จัดงานที่ข่วงเมืองน่าน(ข่วงน้อย) ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ  ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ  และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์  ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ  ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   เปิดเผยว่า  จังหวัดน่าน  มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 22,633 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของประชากรทั้งจังหวัด   ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเป็นผู้สูงอายุ  และอุบัติเหตุ  สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน  ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

มีหัวข้อคือ “การเสริมพลังคนพิการ  และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค  ทั่วถึง  และเป็นธรรม”  ได้เชิญชวนเครือข่ายคนพิการ ผู้ดูแล ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและแสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์  คนพิการจะได้รับการยอมรับในสังคม ตามคำมั่นที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน  ประจำปี 2563 ในครั้งนี้  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี 2563  โดยตัวแทนองค์กรคนพิการ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่คนพิการต้นแบบ

หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ  การมอบของที่ระลึกและของรางวัลให้แก่คนพิการ  การจัดนิทรรศการ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ  การแสดงและกิจกรรมดนตรีของคนพิการ  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีผู้พิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888