บ.ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

จำนวน 35 คน นำโดยนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในที่ประชุมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานการประชุม

พร้อมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหลวง ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการเดินทางมาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ในครั้งนี้เพื่อได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาร่วมกันโดยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ได้จริงและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร(การแปรรูป)เพื่อนำไปสู่แนวทางการร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา น่าน กับโรงเรียนบ้านหลวง

ที่ต้องการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในโรงเรียน ในเรื่องของโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป ซึ่งโรงเรียนบ้านหลวง ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่จะดำเนินโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้มีบันทึกความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการของโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหลวง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนบ้านหลวง และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนของอำเภอบ้านหลวง ต่อไป