สำนักงาน ป.ป.ช.น่าน ประชุมเพื่อให้ข้อแนะนำและทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อแนะนำและทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอแม่จริม

ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (แบบฟอร์มใหม่) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่งที่กรุณาให้ความร่วมมือและสอบถามเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดมา ณ โอกาสนี้


การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ปกปิดข้อมูลใดๆถือเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและยังเป็นการสร้างความโปร่งใสความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นฯอีกด้วย