ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2561)

เมื่อวันทื่ 9 พ.ย.60 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ จัดพิธีไหว้ครูแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2561) โดยมีผู้อำนวยการ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นประธานในพิธีร่วมกับครูผู้สอนจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือและปวารณามอบตัวเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย     วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความเมตตา ของครูต่อศิษย์ละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย มีนักเรียนเข้าร่วไหว้ครูจำนวน 120 คน

ณรงฤทธิ์ นุปิง รายงาน