คณะกรรมการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่านประชุมชี้แจงเรื่อง ย่านเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 ช่วงเวลา 10.00 – 16.30 น. ทีมม้าแก่ กองทุนอนุรักษ์เอกวารโบราณเมืองน่าน โดยนายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท./ ครูภูมิปัญญาไทยพร้อมทีมงานคณะกรรมการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประชุมชี้แจงเรื่อง “ย่านเมืองเก่า”

ให้ บุคคลากร อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เนื่องจากย่านเมืองเก่า 2 แห่งที่สำนักนโยบายและแผนสวล. กระทรวงทรัพย์ฯได้เห็นชอบให้ “ชุมชนบ้านหนองบัว”และชุมชน “บ้านหนองม่วง” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อบต. ที่รับผิดชอบเพื่อประสานงานในการจะลงพื้นที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้พื้นที่ทั้ง 2 แห่งเป็นพื้นที่นำร่องให้เป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดน่าน โดยใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนเป็น

แกนหลักในการพัฒนาร่วมกัน โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนา 3 ประการคือ ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และเศรษฐกิจ ที่ต้องมีความสมดุลย์และสอดประสานกัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


ภาคบ่ายในนามทีม “ม้าแก่” ได้เข้าพื้นที่อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โครงการฯ ของกรมการแพทย์แผนไทย สืบค้นหาตำรายาของเมืองน่าน เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชาติและประชาชนน่านสืบไป


นายสมเจตน์ วิมลเกษม  เปิดเผยว่า เพื่อแจ้งให้กัลยาณมิตรได้ทราบว่า วัดนี้ยังมีสมบัติล้ำค่าที่รักษาไว้สืบมาแต่ดั้งเดิมคือภาพเขียนสีฝีมือช่างพื้นบ้านเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เขียนลงแผ่นไม้ปัจจุบันประดับไว้ในวิหารของวัด  ถ่ายทอดอารมณ์ละวิถีชีวิตชาวไทลื้อได้งดงามและใสซื่อ ดังตัวอย่างนางมัทรี(นางมะที) ที่แต่งชุดไทลื้อแบบพื้นบ้าน มองแล้วยิ่งเจริญทัศน์ แล้วคนน่านเคยเห็นหรือยัง ผมเห็นครั้งแรกเมื่อปี 2530 แล้วดีใจที่ยังคงอยู่ให้ชื่นใจ

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888