น่านส่งนักรบชุดขาว “ทีมมู่หลาน” สู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

..วันนี้ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ดิเรก สุดแดน รองนพ.สสจ.น่าน และ รพ.นาน นำทีมโดย นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.กนก พิพัฒนวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และได้รับเกียรติจาก นพ.นิวัตช้ย สุจริตจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

พร้อมด้วย คณะชมรมอสม.เขตเมืองน่าน ชาวโรงพยาบาลน่าน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน มาร่วมส่งเจ้าหน้าที่ “ทีมมู่หลาน” สู้ศึกโควิด-๑๙ ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทีมนี้ จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Nasopharyngeal swab) เป็นการ

ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case fnding) และตรวจจับการระบาด เพื่อการควบคุมโรค
ได้อย่างทันท่วงที่ หนุนเสริมทีมของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยจัดกิจกรรมขึ้นณ ข่วงเมืองน่าน

รพ.น่าน