น่าน- บขส.เปิดเดินรถ น่าน-หลวงพระบาง ค่าตั๋วแค่ 660 บาท

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น.หน้าอาคารสถานีขนส่งจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.) นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารและปล่อยรถเที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทาง จังหวัดน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กม.ในเที่ยวนี้ ทางจังหวัดน่านมอบหมายให้       นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นหัวหน้าคณะนำโดยผู้แทนของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว น่าน หอการค้า อุตสาหกรรม ภาคเอกชน บริษัททัวร์ร่วมขบวนไปด้วย ถือว่าเป็นเกียรติกับเที่ยวปฐมฤกษ์

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.)กล่าวว่า โดยเส้นทางน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง จำกัด กับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยผ่านแดนและท่องเที่ยว แห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ เพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเซีย

สำหรับเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง โดยเป็นรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส ไม่เกิน 21 ที่นั่ง ออกจากสถานีต้นทางและปลายทางเวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสาร 660 บาท เปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องเตรียมเอกสารการเดินทาง ได้แก่หนังสือเดินทาง หรือ PASSPORT หรือดำเนินการเป็นหนังสือผ่านแดนชั่วคราว หรือบัตรชั่วคราว (TEMPORARY BORDER PASS) ซึ่งเดินทางในระยะไม่เกิน 80 กิโลเมตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.)กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน บขส.ให้การบริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา ร่วม 15 เส้นทาง ได้แก่ หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทร์,อุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทร์,อุบลราชธานี-ปากเซ,มุกดาหาร-สะหวันเขต,ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทร์,กรุงเทพ-นครหลวงเวียงจันทร์,นครพนม-ท่าแขก,เชียงใหม่-หลวงพระบาง,อุดรธานี-หนองคาย-เมืองวังเวียง,กรุงเทพฯ-ปากเซ,เชียงราย-บ่อแก้ว,กรุงเทพ-เสียมราฐ,กรุงเทพ-พนมเปญ,เลย-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง,น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ทุกเส้นทางเปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง

ท่านที่สนใจเดินทาง ตามเส้นทางที่ บขส.เปิดให้บริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ตารางการเกินรถ ค่าโดยสาร ฯลฯได้ที่ โทร 02-936-2841-8 และ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน รายงาน