“โคก หนอง นา โมเดล” ขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.64 ที่หอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์  งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 250 คน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ของจังหวัดน่านและทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรมกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำหรับการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  จังหวัดน่านได้ร่วมกับศูนย์       กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน เพื่อร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ในครั้งนี้ ณ แปลงเกษตรกรรมราษฎรพื้นที่ต้นแบบของนายส่วน  พรมรักษ์  บ้านนาขวาง หมู่ 5 ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

ได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล การทำเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นตันแบบ ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุง  พัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมประกอบด้วยการขุดเหมืองไส้ไก่ ขุดหนองน้ำ ขุดนาข้าว และเตรียมพื้นที่ กิจกรรมปรับปรุงดิน (คลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนต้นน้ำน่าน