น่าน – มอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนา รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนาประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนา ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 60 โดยมีมุมมองเรื่องผู้สูงอายุ จากภาพของคนแก่ทำอะไรไม่ได้ ไปสู่อายุวัฒนะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ทำการงานที่เป็นประโยชน์ และมีความสุขได้ โดยมีคำขวัญว่า “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”และมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้ง 4 มิติ คือด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านปัญญาและด้านสังคม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ชุมชนและสังคมตระหนักเห็นคุณค่า และยอมรับองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยวัฒนา สาธารณสุขอำเภอปัว กศน.อำเภอปัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนา เป็นต้น               มีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ผ่านหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรจำนวน 84 คน ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อไว้ใช้กับตนเองและจัดจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย