พ่อเมืองน่าน ประชุมทุกภาคส่วน เตรียมรับฤดูกาลท่องเที่ยว กว่า 6 แสนคน และคาดว่า จะถึง 8 แสนคนตอนสิ้นปี

 

นายนิพันธ์  บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโย ศาลากลางจังหวัดน่าน ทั้งนี้เนื่องจากในระยะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาสู่จังหวัดน่าน จึงได้จัดประชุม ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำปัญหาไปสู่การแก้ไข รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  กล่าวถึงแผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่านว่า มีวิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน มีเป้าประสงค์ให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ประกอบด้วย  การค้นหาพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน   การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวหนาแน่น  และการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลและยั่งยืน

ขณะที่ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของทีมน่านท่องเที่ยวและแผนการตลาดการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2564 ว่า ปี 2562 การท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 11.3 มีรายได้ กว่า 2,967 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเข้ามากว่าล้านคน นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวเมืองน่าน 4 เดือนในช่วงฤดูหนาว เมื่อมีการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวน่านในช่วงฤดูฝนจึง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 8 เดือน ปัจจุบันมี โรงแรมที่พักที่ขึ้นทะเบียนกว่า 200  แห่ง มีจำนวนห้องพัก 3,622 ห้อง ในช่วงต้นปีติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก  อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา  นักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดน่านกว่า 6 แสนคน และคาดว่าจะสูงถึง 8 แสนคนในเดือนธันวาคม และมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2,000 ล้านบาท  โดยนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ รองลงมาคือกรุงเทพฯและภาคกลางตามลำดับ เป็นผู้ที่มาเที่ยวน่านครั้งแรกร้อยละ 38 และมาซ้ำร้อยละ 61 ปัจจุบันมีสายการบิน 2 สายการบิน คือ แอร์เอเชียและไทยสมายล์และในต้นเดือนหน้าจะมีนกแอร์ เปิดให้บริการ ส่งผลให้จังหวัดน่านมีเที่ยวบินวันละ  9 เที่ยว มีรถบัสโดยสาร 11 เที่ยว มีรถเช่าขับเองกว่า 500 คัน จุดแข็งของจังหวัดน่าน  คือ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ วิถีชนบทและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น น่านยังเป็นเมืองที่สะอาดติดอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยได้รับการยอมรับระดับโลก มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   อย่างไรก็ตามน่านมีจุดด้อย คือ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว กระจุกตัวในช่วงฤดูหนาว ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีทุนไม่มาก ระบบการขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง พื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม คือ อำเภอปัว อำเภอภูเพียง อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา  และอำเภอบ่อเกลือ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านคือ โครงการรักน่านทุกฤดู Season of north เชื่อมโยงเมืองรอง เป็นต้น

ที่ประชุมยังได้หยิบยกปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีปัญหา เช่น สกาด สะปัน มาตรฐานล่องแก่งน้ำว้า มาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ไปสรุปปัญหา ทั้งปัญหาของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว  รถเช่า  โรงแรม  ที่พัก  ร้านอาหาร และหารูปแบบการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับภูมิประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว/กองบรรณาธิการ น่านนิวส์ รายงาน