สุจริต ๔.๐ : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน

ครบรอบ ๑๘ ปี แห่งการสถาปนาจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ หากเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของคน ก็นับได้ว่าอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเข้มแข็ง และพร้อมเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในปัจจุบันนี้ เรามีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดครบทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาและดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต การตรวจสอบกรณีร่ำรวยผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แนะนำเครื่องมือกลไกในการเสริมสร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์ คุณธรรม          ให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐได้มากขึ้น

ประวัติความเป็นมา แต่เดิมนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. มีชื่อเรียกว่า (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ (สำนักงาน ป.ป.ป.) และต่อมาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ก อันมีผลทำให้สำนักงาน ป.ป.ป. ถูกยุบเลิกไป และถือได้ว่าเกิดมีสำนักงาน ป.ป.ช. นับตั้งแต่วันที่            ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

กิจกรรมที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการในวันครบรอบวันจัดตั้งสำนักงาน อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเวทีสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคและกลไกในการต่อต้านการทุจริตและการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ที่ยืนหยัดยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สำนักงานใหญ่ ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี) และในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน จะได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน และคาดหวังว่าปัญหาการทุจริตและข้อร้องเรียนจะลดหายไปจากสังคมเมืองน่าน ตามวลีคำมั่นของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ว่า “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ”

           และในห้วงเวลาอันใกล้นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด จะได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทั่วทั้งประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะได้มาแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้พี่น้องคนเมืองน่าน ทราบในโอกาสถัดไป

ท้ายนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากพี่น้องคนเมืองน่าน มาร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้หมดไปจากสังคมเมืองน่าน เพื่อลูกหลานคนเมืองน่านและสังคมที่น่าอยู่ของเมืองน่านบ้านเฮา

“พบเบาะแสการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช. น่าน”              

                                                                                       

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน             อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๒ หรือ Facebook :สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน