เลาะสนาม เลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ นายก อบจ.น่าน

กกต.เคาะ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สำหรับพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้มีการเปิดตัวที่จะลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านอย่างน้อย 5 คนแล้ว….ตั้งแต่

 

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาปี 2543-2549 เปิดตัวลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (อบจ.น่าน ) โดยนำทีมงานกลุ่มเพื่อนสันติภาพเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครบทุกเขต 24 คน ซึ่งเป็นการเปิดตัวรายแรกที่ชัดเจนของจังหวัดน่าน  หลังมีประกาศจะมีการเลือกตั้งปลายเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ นายสันติภาพฯได้นำผู้สมัคร ส.อบจ.ไปเปิดตัวและแจ้งนโยบายให้ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดน่านได้รับทราบเป็นระยะไปแล้ว    นายสันติภาพฯกล่าวว่า ที่ตัดสินใจลงสมัครนายก อบจ.น่าน  ครั้งนี้เพราะเห็นว่าจะสามารถทำประโยชน์ให้จังหวัดน่านได้เต็มที่มากกว่าการลงสมัครการเมืองระดับชาติที่ตนเองเคยเป็นมาแล้วและที่ลงอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองก็เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล โดย “ นโยบายหลักที่จะทำทันทีอันดับแรกคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชน การเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว การพัฒนาการกีฬาโดยการตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดน่าน การแก้ปัญหาพื้นที่ทำกินให้คนสามารถอยู่กับป่าโดยการเอื้อเกื้อกูลกัน  “

ด้านเพื่อไทย ส่ง “นพรัตน์ ถาวงศ์ “ อดีตประธานสภา อบจ.น่าน  ผู้สมัคร ชิงเก้าอี้ นายก อบจ.น่าน เปิดเผยนโยบาย ภายใต้  “สโลแกนน่านน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว น่าเรียน น่าธรรม “ พร้อมนโยบายเพื่อจะขับเคลื่อนบริหารเมืองน่าน ภายได้แนวคิดนโยบายที่ทำได้จริง 1.ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของ อบจ.น่าน 404 โลเมตร  2.ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ 3.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอปัว 4.จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.น่าน อำเภอเวียงสา  5.ส่งเสริมเทศกาลเที่ยวทั่วน่านเชิงอนุรักษ์  6.ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบองค์รวม

ร่วมเดินหน้า  เพื่อพัฒนาน่าน  กลุ่มน่านพัฒนา (ไม่สังกัดพรรค) “พิชิต  โมกศรี”  อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน กับนโยบาย “ ให้อยู่ดีกินดี” เร่งรัด  จัดหา บำรุงส่งเสริมแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตร  พร้อมปรับปรุงถนนหนทางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำทันทีโดยเร็วและต่อเนื่องตลอดไป   ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  เด็ก เยาวชน และผู้พิการ เช่น อสม. อพปร.ฯลฯ ให้มีความเข้มแข็ง เสมอภาค อย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชื่อมต่อทุกตำบล  ทุกอำเภอ  ตามแนวทาง ท่องเที่ยวตลอดปีตลอดไป รวมทั้งสนับสนุนบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง  พร้อมเชื่อมต่อการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงและเข้มแข็งตลอดไป  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่ที่ทำกินทับช้อนอย่างจริงจัง เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม  สร้างประชาให้เป็นสุข

ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก   อดีต สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน 2551 – 2557   กับนโยบาย สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน,ที่ดินที่อยู่อาศัย,ที่ดินในเขตป่าไม้ และเขตอุทยาน  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ำท่วม ให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกไผ่ในจังหวัดน่าน ปีละ 1,000,000 ต้น  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา,ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

ล่าสุด ..นายธนโชติ​  ยั่งชยุต​พงศ์  อดีต อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค  กับนโยบาย ส่งเสริมวัฒนธรรม​อัตลักษณ์​ท้องถิ่น  การท่องเที่ยว(จ.น่านต้องเน้น​  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก)​ ​ ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์​พื้นบ้าน  รณรงค์​พิทักษ์​รักทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม   พัฒนา​โครงสร้างพื้นฐาน​ถนน-สะพาน-แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค​ในส่วนโครงข่ายที่ อบจ.รับผิดชอบอย่างดีที่สุด  ส่งเสริมการศึกษาและแนะแนวการศึกษาและปลุกฝังลัทธิการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย..โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์​ที่ขาดทุนทรัพย์​และถูกปล่อยไปตามยถากรรม..

นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วัน ในวันรับสมัคร  จะได้เห็นความชัดเจนของแต่ละคน พร้อมทีมบริหาร –พลังสนับสนุนแต่ละทีม….อินทรีฟ้า