ศูนย์สตรีเชียงราย รับรางวัล “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ  หน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ  หน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19”  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”
ในการนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้เสนอ  นางรวิวรรณ ปงธิยา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2  เข้ารับรางวัล “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”