รองอธิบดี สค.มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายวันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2563  ทั้งในสถาบันและในชุมชน จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 140 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) กล่าวรายงานพร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เชียงราย