น่าน -ชูสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงตลาด จัดสัมมนาหาแนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน…

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 กันยายน 2563 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน              กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน”              และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน โดยมีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวถึงกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิอิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ผลิตพืชผลทางการเกษตรมากมาย กระจายไปทั่วประเทศ มีการแปรรูปและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์สินค้า ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจร จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารของจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต จังหวัดน่าน จึงได้มอบหมาย                    ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และขยายเครือข่ายของคลัสเตอร์ เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัดน่านได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ มีความหลากหลายมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออกตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ              ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ

  ด้านนายสำเริงสวัสดี นฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวถึงกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาแล้ว ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์แปรรูปการเกษตรและอาหาร ได้แก่ การจัดสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร และการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงการผลิต โดยการศึกษาดูงานคลัสเตอร์ที่ประสบผลสำเร็จ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร ได้แก่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน” ซึ่งกำหนดจัดในวันนี้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร ได้แก่ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์” (Nan Agro-Industry Fair 2020) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ จำกัด พร้อมจะมีการถอดบทเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมา เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระดับต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัดน่าน จำนวน 41 ผลงานอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NanAgroIndustry/

เจริญชัย  แปงล้วน  หัวหน้าฝ่ายข่าว นสพ.น่านนิวส์  รายงาน