รองผู้ว่าฯน่าน แสดงความยินดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการประชุม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในการแสดงความยินดีกับ นายเพชร  ไชยพงษ์  กำนันตำบลป่าแลวหลวง อ.สันติสุข       นายประภัสร์  โนรา  กำนันตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว  นายสมศักดิ์ จิณปัน  ผู้ใหญ่บ้านฝายมูล หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา  และนาย กิจจา  ทองสุข ผู้ใหญ่บ้านวังฆ้อง หมู่ 3 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน  ซึ่งได้รับคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563  จากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น

ภาพ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ปฏิญญา  เรือนงาม รายงาน