มท.2 “นิพนธ์” มอบโฉนดที่ดิน 80 แปลง แก่ประชาชน อำเภอเวียงสา

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 63 นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินจำนวน 80 แปลงให้แก่ประชาชนตำบลนาเหลือง  ณ  ศาลาประชาคมบ้านนาเหลืองใน  ตำบลนาเหลือง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กระจายการถือครองและการได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะที่ดินที่ประชาชนถือครองอย่างถูกต้อง และไม่ใช่ที่ที่ไปบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จะมีการสำรวจและออกโฉนดให้ แต่หากไปครอบครองที่ดินของรัฐ ก็ไม่สามารถออกโฉนดและไม่สามารถจัดสรรงบไปดูแลให้ได้   อย่างไรก็ตามกรมที่ดินได้ผลักดันออกกฎหมาย คทช. เรื่องโฉนดแปลงรวม  โดยได้ออกเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินซึ่งกรณีที่ประชาชนเข้าไปอยู่ในที่ลักษณะเช่นนี้  จะสามารถทำกินได้  แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปพัฒนาได้ ขณะเดียวกัน  มีนโยบายที่จะเร่งรัด ให้มีการเพิ่มการเดินสำรวจ ซึ่งเดิมสามารถเดินสำรวจได้ปีละประมาณ 70,000 แปลง โดยได้เสนอของบประมาณเงินกู้ covid-19 มาเพิ่มให้กรมที่ดินเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยคาดว่าในปี 2564 จะสามารถออกเดินสำรวจได้ปีละ 120,000 แปลง

ทั้งนี้รัฐบาล ห่วงใยประชาชนเพราะทราบว่าที่ดินเป็นรากฐานสำคัญของงานเกษตร นอกจากนี้ยังมีกลไกในการประกันรายได้  แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร  เช่น  ข้าวโพด  ประกันรายได้  กิโลกรัมละ 8.50 บาท ยางพาราแผ่นกิโลกรัมละ 60 บาท  ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.50 บาท 50 ข้าวหอมและข้าวขาว เกวียนละ 15,000 บาท เป็นต้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ฝากความห่วงใยประชาชน ว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน และอาจจะมีพายุเข้ามาอีก 2-3 ลูก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและบ้านเรือน  รัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด   ขณะเดียวกันได้กล่าวแสดงความชื่นชม จังหวัดน่านนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ที่สามารถควบคุมดูแล จนทำให้จังหวัดน่านปลอดคนติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ อสม.ซึ่งรัฐบาลจะเพิ่มค่าตอบแทนให้  เช่นเดียวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเช่นกัน

ภาพ/ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน/ น่านนิวส์รายงาน