ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปาง จับมือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห่วงคนตกงานหลังโควิด-19 ฝึกอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จาก กก ตำบลน้ำรอบสร้างงานรุ่นที่ 1

 

​นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่าตามนโยบาย นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายภายใต้โครงการอาชีพใหม่ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่สตรีเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทจองไวรัสโควิด -19ทำให้ต้องหยุดงานตกงานเป็นจำนวนมากขาดรายได้ใม่มีอาชีพติดตัว มีรายจ่าบเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบครัวกลุ่มสตรีมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวพออยู่พอกินในพื้นที่

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งองค์การบริการส่วนตำบลน้ำรอบ โดยขอรับสนับสนุนของบประมาณโครงการโดยผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ผู้ประสานเพื่อขอรับสนับสนุนจัดทำผลิตภัณฑ์จาก กก ตำบลน้ำรอบโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ หลักสูตรการในพื้นที่อุทัยธานีรุ่นที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 10 วัน

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่กลุ่มสตรและสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวต่อไป
​ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุขฤทัยได้มีอาชีพมีรายได้มีอาชีพมีรายได้ลดค่าใช่จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางได้กล่าวเพิ่มเติม ได้รับการบูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ้งจังหวัดูอุทัยธานีในการขอรับสนับสนุนงบประมาณการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อฝึกอาชีพผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ต่อไป

ปฏิญญา  เรือนงาม รายงาน