น่าน – จังหวัดน่าน เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพุทธสถานวัดบุญยืน บ้านใหม่ดินแดน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงสา จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่นต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันสืบเนื่องมากจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ทางจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินโครงการ ”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดน่าน จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 บริเวณบ้านใหม่ดินแดน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นทางสายหลักที่จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
พัชรินทร์ญา ละมัยกุล ถ่ายภาพ
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน