จังหวัดอุทัยธานี ร่วม ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่งอุทัยธานี จัดกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.45 น. นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกล่าว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.

พร้อมหัวหน้าข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประชาชน และพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความปลื้มปีติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


​​ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน. นาย ณรงค์ฤทธิ์ รถปิงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี กล่าวเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นรวงผึ้ง จำนวน 50 ต้น ในบริเวณรอบสถานที่ ก่อสร้างสำนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี(อาคารเดิมโรงเรียนวัดหนองสลิด) ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป