ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี เร่งเสริมสร้างตำบลต้นแบบเครือข่ายสวัสดิการสังคมในการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกล่าวเปิดเผยโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ตำบลหนองไผ่แบบ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม “เวทีทบทวนและเวทีสรุปบทเรียนจัดสวัสดิการสังคม” โดยมี นาง สุดา สุหลง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ได้ให้เกียรติกล่าวภารกิจงานกระทรวงพม.การทำงานบูรณาการ one Hone พม.อุทัยธานีในการทำงานร่วมกันบูรณรการทำงานในพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ

พร้อมสร้างเครือข่าย หน่วยงานได้สรุปผลการดำเนินในพื้นที่ในการส่งเสริมวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในการเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหาให้สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองอย่างยังยืน ได้แก่ การสำรวจ การแสวงหาทีมสหวิชาชีพ การสร้างโอกาสพร้อมเสริมพลังเพื่อทบทวนแผนการจัดโครงการกิจกรรมตำบลหนองไผ่แบนและภารกิจช่วยเหลือสวัสดิการต่างมีที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองที่ผ่านมาได้มอบ

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวยากจนทำให้เกิดอาชีพสร้างงานสร้างได้เลี้ยงดูครอบครัวสร้างสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ในชุมชุนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลในพื้นที่และ ผู้สูงอายุผู้พิการที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากโดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย สังกัด หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดย ได้รับเกียรติจาก นาย สุรศักดิ์ วงศ์นาค นายก อบต.หนองไผ่แบน กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นผู้ให้ มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน

รวมถึงเป็นเครือข่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการทำงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ ในการนี้ นางงสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีพร้อมผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ได้แก่เครือข่ายแกนนำในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เยาวชน อพม. ผู้สูงอายุ ในตำบลหนองไผ่แบน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี