น่าน แจ้งยกเลิกตั้งด่านตรวจ โควิด 19

 

น่าน แจ้งยกเลิกคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้าออก พื้นที่จังหวัดน่านและด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุมชน และกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

ทั้งนี้สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นแจ้งการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ปฏิบัติตน ดังนี้
2.1 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

2.2 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นราธิวาส และภูเก็ต ผู้เดินทางจะต้องไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมงกับ
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
-ผู้ใหญ่บ้าน กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน
-เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน กรณีพักในโรงแรมและที่พักเอกชน
เพื่อกรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ลงนามรับรองความถูกต้องและเป็นจริง

เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้1) กรณีมีคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เดินทางเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และต้องรายงานอาการที่ผิดปกติต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน

 


((2) กรณีมีคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งสาธารณสุขอำเภอ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ภูมิลำเนาประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางอีกครั้ง หากเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงให้สั่งผู้เดินทางกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตนเองหรือโรงแรมสถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป