สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 200 ชุด เพื่อบรรเทาผลกระทบโรคโควิด-19

นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เด็กนักเรียนในโครงการฯ ที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่มีความขาดแคลนให้ได้รับเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น สำหรับใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้จัดการเรียนการสอนได้

โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย สำหรับมอบให้กับนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 200 ชุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน /กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ รายงาน