บริษัท ทุ่งสี  คอนสตรัคชั่น  จำกัด ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ

บริษัท ทุ่งสี  คอนสตรัคชั่น  จำกัด

เรื่อง   ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  ครั้งที่ 1/2563

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทุ่งสี  คอนสตรัคชั่น  จำกัด

ด้วยคระกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 553 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอ  เมืองน่าน  จังหวัดน่าน  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน  เวลา ดังกล่าวและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตัวเองได้  โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

         ขอแสดงความนับถือ

       นายวรศักดิ์   วงศ์วรกุล

กรรมการผู้จัดการ

 

 

ปฎิญญา  เรือนงาม  รายงาน