ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ ภาคีฯน่าน-กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน ลงพื้นที่นำเงิน,เครื่องอุปโภคบริโภคและมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแก่คณะสงฆ์ ราษฎรผู้ยากไร้และบุคลากรของโรงพยาบาลบ่อเกลือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านและทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมกับ ภาคีฯน่าน-กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่าน ซึ่งนำโดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน/เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง, พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน/เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน, ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบปัจจัย,สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่คณะสงฆ์ ราษฎรผู้ยากไร้และบุคลากรของโรงพยาบาลบ่อเกลือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดผาคำ บ้านผักเฮือก,วัดบ่อหลวง บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ ,วัดพระธาตุดวงคุ้ม บ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการถวายและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในการยังชีพให้กับพระสงฆ์ พระธรรมจาริก ตลอดถึงการมอบสิ่งของให้กับราษฎรผู้ยากไร้และประสบปัญหาการดำรงชีพจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยมอบให้วัดจำนวน 22 แห่ง นอกจากนั้น ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรฯ ทั้ง 4 ตำบล ของอำเภอบ่อเกลือ คือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลบ่อเกลือใต้ ตำบลดงพญา และตำบลภูฟ้า และยังได้มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแก่บุคลากรของโรงพยาบาลบ่อเกลือ เพื่อนำไปใช้สาธารณประโยชน์ ต่อไป

ปฏิญญา เรืองนาม ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน