น่าน :จัดพิธีมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายขณะทำการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้(21 เมษายน 2563) ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนมอบกล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับครอบบริเวณศีรษะขณะทำการรักษา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนา ในโอกาสนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จังหวัดน่านสำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนาต่อไป

จากการสำรวจพบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีความต้องการกล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะทำการรักษา จำนวน 16 โรงพยาบาล ๆ ละ 2 กล่อง รวมทั้งสิ้น 32 กล่อง โดยมีรักษาราชการแทนสาธารณสุขจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้ฝ่าฟัน ให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน