อบจ.น่าน รวมใจ ชาวน่าน ต้านภัย โควิด-19” ผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากสุราสามทับแปลงสภาพหนุนภาคประชาชนป้องกันตนเองจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “รวมใจ ชาวน่าน ต้านภัย โควิด-19” ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กอ.รมน.จ.นน./ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน/ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน/ สมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน/ ผู้แทน รพ.สต.จากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน/ ผู้แทน อสม.จ.น่าน (โดยการประสานงานของ สท.เอกชัย อินทะนันท์) /ผู้แทนผู้สูงอายุ จ.น่าน/ ผู้แทนคนพิการ จ.น่าน ร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดโดยใช้สุราสามทับแปลงสภาพ จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อนำไปใช้/แจกจ่าย แก่ อสม. พี่น้องประชาชน ตลอดจนถึง รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดน่าน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีแนวนโยบายให้กรมสรรพสามิต ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และส่งเสริมให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการขออนุญาตกับสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดหาสุราสามทับแปลงสภาพ จำนวน 5,000 ลิตร โดยผ่านการประสานงานจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ซึ่งมีคุณสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนกลีเซอรีน สำหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ จะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันผลิตฯ ไม่ว่าจะเป็น กอ.รมน.จ.นน./ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน/ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน/ สมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน/ ผู้แทน รพ.สต.จากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน/ ผู้แทน อสม.จ.น่าน (โดยการประสานงานของ สท.เอกชัย อินทะนันท์) /ผู้แทนผู้สูงอายุ จ.น่าน/ ผู้แทนคนพิการ จ.น่าน ที่ได้มาร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากสุราสามทับ จึงเรียกได้ว่าเป็นการ “รวมใจ ชาวน่าน ต้านภัย โควิด-19” อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สูตรที่ใช้ผสมสำหรับเป็นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดนั้น ก็ได้ขอใช้สูตรจากโรงพยาบาลน่าน ซึ่งก็รับประกันได้ในความปลอดภัย และหลังจากนี้ อบจ.น่าน จะดำเนินการแจกจ่ายแอลกอฮอล์ ให้แก่พี่น้องชาว รพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดน่านทุกแห่ง/ พี่น้อง อสม./ พี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่แจ้งความต้องการมายัง อบจ.น่าน เพื่อจะได้ช่วยกัน ป้องกันตนเองและสังคมน่าน ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ถิ่นน่าน ออนไลน์ ภาพข่าว / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านรายงาน