จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี) ลงพื้นรุดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จังหวัดอุทัยธานี โดยนายณรงค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี) ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จำนวน ๔ ราย     (ตำบลเขากวางทอง ๒ ราย ตำบลหนองฉาง ๑ ราย และตำบลหนองสรวง ๑ ราย)

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอหนองฉาง สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง เทศบาลตำบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

การช่วยเหลือเบื้องต้น

​- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นพร้อมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาฯ
​- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสอบข้อเคสช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท โดยโอนเข้าระบบบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไปและแนะนำช่องทางการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงฯ พม.

“ชาวอุทัย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”