อบจ.น่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.น่าน ส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมจำนวน 162 เครื่อง โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ สนง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน สามารถเข้าถึงและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีนายแพทย์ดิเรก สุดแดน รักษาราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์พงษ์เทพ วงค์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลน่าน ได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบและให้ข้อคิด หลักการสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ทั้งนี้ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของ อบจ.น่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนจังหวัดและบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งมีความร่วมมือและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ โดยแนวทางต่อไป จะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกล้องจับความร้อน ที่ด่านคัดกรองห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา และจัดหาแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อให้แก่ รพ.สต. และ สนง.สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ภาพ-ขา