อุทัยธานี :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจับมือพัฒนาชุมชนจังหวัด “ KiCk Off อุทัยธานี COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมเกีตรติ กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ การพัฒนาขุมชนรักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวเพิ่มเติมได้บูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี อพม.ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปกครองกำนันผู้ใหญ่/กศน/แรงงานกลุ่มสตรี และฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน ทั้งหมด 8 อำเภอ กลุ่มOTOP ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการร่วมกันโครงการ“ KiCk Off อุทัยธานี COVID ๑๙ กิจกรมมีการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การเผยแผ่ความรู้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่เขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวตอนท้ายเพิ่มเติมได้จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมสอนสาธิตทำหน้ากากแบบผ้าจำนวน ๑๐ ท่าน พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 15 ท่าน มาสอนสาธิตให้ความรู้ทำหน้ากากแบบผ้าลวดลายต่างๆพร้อมแจกหน้ากากแบบผ้าในกิจกรรมอึกด้วย ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 คน


ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /รายงาน