นนทบุรี :จัดกิจกรรม“สค. รั้ว ครอบครัวป้องกันภัย COVID-19” ฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร Mask & Hand gel

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ผอ.ศสค.ภาคกลาง นนทบุรี (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “สค. รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID-19” ฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร Mask & Hand gel ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้สมัคร online/ประชาชนจิตอาสาโดยเขิญ พมจ.นนทบุรี (นางสุชาดา มีสงฆ์) พร้อมด้วยหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วย one home นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนปฏิบัติ
1. ล้างมือ
2. เข้าจุดคัดกรอง/วัดไข้
3. ลงทะเบียน
4. รับแบบประเมิน / รับน้ำดื่ม (ขวดเฉพาะตน)
5. เข้ากลุ่มย่อยตามจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนด
6. ฝึกเย็บหน้ากากผ้า 1 ชิ้น สำหรับตนเอง และเป็นจิตอาสาชิ้นต่อไป
7. ส่งแบบประเมิน/รับอาหารกลางวัน-ขนม-น้ำหวาน
8. ปฏิบัติตามหลักสูตร / ส่งชิ้นงาน

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล / รายงาน