นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม big cleaning day


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day พร้อมกันทั้งจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ นำโดยนายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน/เทศบาลตำบลเชียงกลาง นำโดยนายทรัพย์สมบูรณ์ คำหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรแพทย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประมาณ 200 คน/องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว นำโดยนายสามารถ ขอดเตชะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรแพทย์ นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประมาณ 150 คน

และดำเนินการทุกหมู่บ้านในเขตบริการของทั้ง 3 อปท. จำนวน 35 หมู่บ้าน ตามโครงการจังหวัดน่านถนนสะอาด ปราศจากขยะ เก็บขยะตามถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ถนนอดุลเดชจรัส ถนนเส้นหลักและซอย ในหมู่บ้านทุกเส้นทาง ระยะทางทางมากกว่า 30 กิโลเมตร ปริมาณขยะที่เก็บได้ประมาณ 1 ตัน และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางได้ตรวจคัดกรองอุณหภูมิและให้ความรู้ เรื่องไวรัสสายพันธ์ใหม่โควิด 2019 ด้วย ตรวจสแกน ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผลไม่พบคนมีอุณหภูมิเกิน 37.5

ภาพข่าวชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน