ศูนย์สตรีฯเชียงราย จัดอบรมระยะสั้น 1 วัน การทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน การทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 50 คน

การทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีทักษะด้านการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและโรคติดต่อต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง อาคารปิดที่มีคนแออัด รถสาธารณะ เป็นต้น สามารถลดการปนเปื้อน ละอองฝอย จากการไอจามได้ และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เรามีแผนในการออกให้บริการสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้กับ อพม. /ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน/สภาเด็กและเยาวชน และกลุ่มสตรีในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันเป็นจิตอาสาส่งต่อหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

 

 

สามารถติดตาม VDO สอนการทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า)  ได้ที่ (hand pointing down)(hand pointing down)(hand pointing down)