บริษัทไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม กาดละอ่อนน่าน “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น” ปีที่ 3

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม กาดละอ่อนน่าน “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น” ปีที่ 3

จัดโดยชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสำเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน กาดละอ่อนน่าน “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น” เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย “1 โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะมีการออกร้าน การจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือของนักเรียน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของคนน่าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดน่าน โดยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดน่าน ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1,เขต 2 และเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 79 โรงเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒาการเรียนการสอน งานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย “1 โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิภัณฑ์” ของกระทรวงศึกษาธิการ 2.เพื่อนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลน ห่างไกล กันดาร ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณภาพในงานด้านอาชีพ 4.เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกอำเภอได้นำเสนอศิลปวัฒธรรม ของแต่ละชาติพันธุ์ ต่อสาธารณชน

อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ครู นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม กาดละอ่อนน่าน “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น” ครั้งที่ 3 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

ทีมข่าว กองบรรณาธิการ