นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การจัดสรรที่ดินทำกินและแก้ปัญหาป่าต้นน้ำน่าน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจติดตามการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้แก่เกษตรกรจำนวน 2 ราย

 

พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการรับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ให้แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ราย ได้แก่ บ้านหาดเค็ด บ้านเมืองหลวง บ้านราษฎร์สามัคคี บ้านเมืองจังเหนือ และบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียง “เพลงธงชาติ” โดยนักเรียนชนเผ่าอำเภอสองแคว ร่วมกัน 6 ชนเผ่า (ไทลื้อ เมี่ยน ม้ง ขมุ ถิ่น และก่อ) พร้อมกล่าวกับประชาชนว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านอีกครั้ง หลังจากที่ได้เดินทางมาพบประชาชนเมื่อเดือนธันวาคม 2559 วันนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งต้องมีแผนงบประมาณที่รัฐบาลต้องทำอย่างรอบคอบเช่นเดียวกับรายจ่ายอื่นในงบประมาณแผ่นดิน เราทุกคนช่วยกันเร่งสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รัฐบาลมีโครงการที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยต้องใช้งบประมาณในปี 63 ที่กำลังจะออกมาจึงจะเดินหน้าไปได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวว่า คือการหาแนวทางการจัดการที่ดิน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุก ด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าทำไมต้องมีการจัดพื้นที่ ให้รับทราบถึงผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายเช่นไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในวงกว้างในปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้ ที่ต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะระดับชุมชนที่ต้องบริหารจัดการน้ำ ทั้งการขุดบ่อกักเก็บน้ำและขุดบ่อบาดาล หากประชาชนกลุ่มใดมีเครื่องมือก็ควรช่วยเหลือดำเนินการเพื่อให้รวดเร็ว ขณะที่ส่วนราชการในพื้นที่ต้องให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องการแจกจ่ายน้ำ การบริหารจัดการน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ใช้พื้นที่ที่มอบให้ในการทำกิน ทั้งพื้นที่ของการอยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่านำไปขายต่อ ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในขณะนี้

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมการดำเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดน่านในรูปแบบประชารัฐ โดยความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการจัดการที่ดินให้มีความสมดุล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ การอยู่อาศัยในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติในพื้นที่ป่าของจังหวัด และการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องไฟป่า การเผาในที่โล่ง โดยทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาและหาวิธีการป้องกันที่จะมีผลในระยะยาว เช่น การปลูกป่า การสร้างความชุ่มชื้น และการสร้างแนวป้องกันไฟ เป็นต้น

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยนที่มีการบูรณาการ และใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามจากพืชสมุนไพรไทย นับเป็นตัวอย่างของการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ได้นำเอาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการนำกลไกของประชารัฐเข้ามาต่อยอดเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิม โดยใช้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการต่อยอดโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นสร้างรายได้อย่างยืนให้กับชุมชนต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข พาณิชย์ อุตสาหกรรม และพัฒนาชุมชน ของจังหวัดน่าน

ขอขอบคุณ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน : ภาพ-ข่าว